• ०६७-४२०१३५, राहत शाखा (०६७-४२००५७)

गण्डकी प्रदेश सरकार
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन निर्देशनालय

डिभिजन वन कार्यालय पर्वत

गण्डकी प्रदेश, नेपाल

forest logo

ऐन तथा नियमावली


जम्मा १८ मा १ देखि १८ सम्म